Go to Top

Mediacje Consensus Way

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów. Polega na budowanym przez mediatora dialogu stron prowadzącym do porozumienia satysfakcjonującego dla każdej z nich[1]. W mediacji to strony wspólnie znajdują najlepsze rozwiązania, dzięki czemu zachowują podmiotowość, nie stając się przedmiotem wyroku sądowego lub arbitrażowego. Istotą mediacji jest nadzwyczajna konsekwencja w dążeniu do współpracy oraz dynamika w zawieraniu porozumień, co odróżnia ją nie tylko od procesu sądowego, ale także od prób samodzielnego zakończenia sporu.

O przewadze mediacji nad pozostałymi metodami rozwiązywania konfliktów (np. sąd, arbitraż) stanowią:

  • Najkrótszy czas zakończenia sprawy – przeciętnie 28 dni vs. 980 dni procesu sądowego[2]
  • Koszty (finansowe i pozafinansowe) niższe od procesu sądowego
  • Najlepsze rozwiązania – trwałe, realizujące potrzeby stron i chroniące ich reputację
  • Największe możliwości kontynuowania współpracy

Rozwiązujemy konflikty według kanonu najlepszych praktyk mediacyjnych opartych na dobrowolności, równym traktowaniu stron, neutralności oraz poufności. Wysoką skuteczność osiągamy dzięki starannemu przestrzeganiu i efektywnemu wykorzystaniu struktury mediacji:     przedstawienie stanowisk → uzgodnienie kwestii → rozpoznanie potrzeb → wypracowywanie rozwiązań → podpisanie porozumienia.

[1] Aż w 80% prowadzonych mediacji strony zawierają obustronnie satysfakcjonujące porozumienie

[2] Raport Banku Światowego Doing Business 2007, s. 94