Go to Top

Moderacje

Moderacja polega na przygotowanej i prowadzonej przez moderatora dyskusji w celu podjęcia wspólnych decyzji oraz znalezienia najlepszych rozwiązań. Jest uniwersalną metodą postępowania, zarówno wewnątrz organizacji lub firm jak i w ich kontaktach z otoczeniem.

Bezstronność, neutralność wobec rozwiązań, doświadczenie oraz „warsztat” moderatora sprzyjają podjęciu rozmów. Służą także pełnemu zaangażowaniu stron, które często reprezentują odmienne stanowiska, bywa że są nieufne albo skłócone. Specjalistyczne umiejętności  komunikacyjne inspirują, zapewniają dyscyplinę merytoryczną i sprawne podejmowanie decyzji.

Moderacje są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania konfliktom w zespołach lub pomiędzy grupami interesów, typowym dla rozstrzygnięć arbitralnych, braku lub niepełnego zaangażowania zainteresowanych osób albo niewystarczającego zrozumienia problemu.

Korzyści:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy trwonionych wskutek koncentracji na „procesie” lub konflikcie – zamiast na rozwiązaniu
 • Wzrost efektywności poprzez zaangażowanie wszystkich stron w realizację wspólnej decyzji
 • Rozwój lub/i przewaga konkurencyjna zawdzięczana oryginalnym, nowatorskim rozwiązaniom wynikającym z wykorzystania potencjału i pomysłowości grupy
 • Budowanie pozytywnych relacji z reprezentantami różnych grup uczestniczących w facylitacji
 • Integracja uczestników i doskonalenie umiejętności współpracy

Moderacje są doskonałą metodą, gdy chodzi o:

 • Grupowe podejmowanie decyzji
 • Tworzenie strategii
 • Opracowanie harmonogramów i planów działania
 • Ustalenie podziału zadań i kompetencji
 • Praca pod presją czasu
 • Impas
 • Nieufność stron utrudniająca rozpoczęcie i prowadzenie rozmów
 • Dysproporcje między uczestnikami (np. przełożony/podwładny) lub presja przywódcy